අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයක් කඩා වැටීමේ අවධානමක්

204

චීනයට අයත් ටියැංග්ගොන්ග්-1 අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය තව මසක් ඇතුළත පෘථිවියට කඩා වැටීමේ අවධානමක් පවතින බව විද්‍යාඥයින් සඳහන් කරනවා

චීනයේ අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයේ නිලධාරීන් පවසන්නේ 2016 සැප්තැම්බර් පළවැනිදා සිට අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය පාලනය කිරීමට අසමත් වූ බවයි.

ටොන් 8.5ක් බරැති අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය මාසයක් ඇතුළත හෝ 2018 වසරට පෙර කඩා වැටී විනාශ වී යා හැකි බව යි විද්‍යාඥයෝ අනුමාන කරති.

චීනය ඔවුන්ගේ ප්‍රථම අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය 2011 වසරේ අභ්‍යවකාශ ගත කළේ විශාල අභ්‍යවකාශ යානා සංකීර්ණ මධ්‍යස්ථානයක් ඉදිකිරීම සඳහා විශාල බලාපොරොත්තුවක් ඇතිවයි.