ලොව මිල අධිකතම පාවහන් යුගලය.

84

ඩොලර් මිලියන 17 ක වටිනාකමකින් යුතු ලොව මිල අධිකම පාවහන් යුගළය ලෙස නම් කෙරෙන පාවහන් යුගළක් මේ දිනවල ඩුබායිහි ඉර්ජ් අල් ඇරබ් හෝටල් පරිශ්‍රයේ ප්‍රදර්ශනයට තබා තිබෙනවා. රත්ත්‍රන්, ලෙදර්, සිල්ක් හා දියමන්ති උපයෝගී කරගෙන නිර්මාණය කර ඇති මෙය නිෂ්පාදනය ඇත්තේ ඉතාලියේදී. කැරට් 15 ක වටිනාකමකින් යුතු දියමන්ති 236 ක් මෙම පාවහන් යුගළ නිර්මාණය  කිරීමට යොදාගෙන තිබෙනවා.