රුපියලේ ඉතිහාසගත බාල්දුව.

18

ඇමෙරිකානු ඩොලරයට සාපෙක්ෂව රුපියලේ අගය,  ඉතිහාසගත අවප්‍රමාණයකට ලක්ව තිබෙනවා. ඒ අනුව මහ බැංකුව ඊයේ නිකුත් කළ විනිමය අනුපාත අනුව ඇමෙරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 164.37ක් ලෙස දැක්වුණ අතර එය ඉතිහාසයේ ඩොලරයක් මිලදී ගැනීම වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙවීමට සිදුවන ඉහළම අගය වනවා. ඩොලරයක ගැණුම්  මිලද වාර්තා ගත ලෙස රුපියල් 160.94ක් ලෙස ඉහළ ගියා.