නව හැඳුනුම්පත් ඡායාරූප ගැනීමට සුදුසුකම්ලත් ඔබේ ප්‍රදේශයේ ඡායාරූපාගාර මෙතනින් බලන්න

848

නව ජාතික හැදුනුම්පත් සදහා ගනු ලබන ඡායාරූපවල ප්‍රමිතිය වෙනස් කිරීමට පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කර තිබෙනවා.

මෙම නව ප්‍රමිතියෙන් යුතු ඡායාරූප ලබා ගැනීම සඳහා පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි ඡායාරූප ශාලා වෙත යොමුවිය යුතු බව යි එම දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරන්නේ.

ඒ සඳහා දිවයින පුරා ඡායාරූප ශාලා 1900 ක් ලියාපදිංචි වී ඇති අතර ඔබේ ප්‍රදේශයේ ඇති ඡායාරූප ශාලා අතුරින් නව හැඳුණුම්පත් ඡායාරූපය ලබාගැනීමට සුදුසු ස්ථානය දැනගැනීමට පහත සබැඳිය ක්ලික් කිරීමෙන් ඔබට අවස්ථාව හිමිවනවා.

නව හැඳුනුම්පත් ඡායාරූප ගැනීමට සුදුසුකම්ලත් ඡායාරූපාගාර දැනගැනීම සඳහා ක්ලික් කරන්න