කැටලෝනියා අර්බුදය දරුණු වෙන ලකුණු

167

තම පළාත ‘මැඩ්රිඩ්’ පාලනය යටතට පවරා ගනු ලැබුනොත් ස්පාඤ්ඤ ආණ්ඩුවේ නියෝග පිළි නොපදින බව කැටලෝනියානු නිලධාරීහු පවසනවා.

කැටලෝනියානු විදේශ සබඳතා ප්‍රකාශක රාවුල් රොමේවා පැවසුවේ ස්පාඤ්ඤ මධ්‍යම ආණ්ඩුව කැටලෝනියානු මහජන අභිලාෂය නොතකා කටයුතු කරන බවයි.

කැටලෝනියාවේ ප්‍රාදේශීය ආණ්ඩුව බලයෙන් පහ කරමින් එම ප්‍රාදේශීය පාර්ලිමේන්තුව සතු බලතල අත්හිටුවන බවට ස්පාඤ්ඤ අගමැති මරියානෝ රයෝයි පසුගිය දා ප්‍රකාශ කළා.

ස්පාඤ්ඤ ආණ්ඩුවේ ස්ථාවරය සම්බන්ධයෙන් සිය ප්‍රතිචාරය දැක්වීම සඳහා කැටලෝනියානු පාර්ලිමේන්තුව අද රැස්වීමට නියමිතයි.

නිදහස් රාජ්‍යයක් වීම සඳහා පසුගියදා ගත් ඒක පාර්ශ්වීය තීන්දුව කැටලෝනියානු නිදහස් ව්‍යාපාරයේ නායකයන් විසින් විධිමත්ව ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි පැවසෙනවා.